Ile wynosi kwota wolna od podatku w Polsce?

Podatki to rzecz, którą trudno lubić. Na szczęście nie taki diabeł straszny jak go malują. W systemie skarbowym znajdują się także rzeczy pozytywne i korzystne dla wielu z nas. Chociażby to, że podatku nie odlicza się od całości zarobionych przez nas pieniędzy. Kwota wolna, zwana także wolnym dochodem lub dochodem wolnym od podatku to ta część twojego dochodu, od której nie odlicza się należności dla Urzędu Skarbowego.

Więcej na ten temat dowiesz się z poniższego artykułu.

Dochód wolny od podatku – ile wynosi w bieżącym roku podatkowym?

W roku 2018 podstawowa kwota wolna od podatku wynosi 8000 PLN. Dotyczy to deklaracji, które złożymy na początku 2019 roku.

Podstawową rzeczą podczas rozliczenia podatku jest określenie kwoty dochodu. Dochód to suma wszystkich przychodów, pomniejszona o sumę wszystkich ulg. W praktyce oznacza to, że jeśli twój łączny dochód nie przekracza 8000 PLN, to nie płacisz podatku. Zaliczki odprowadzone przez pracodawcę zostaną ci zwrócone.

Uwaga! Taka sytuacja nie zwalnia cię to z obowiązku złożenia deklaracji PIT. Należne pieniądze zostaną ci zwrócone dopiero na podstawie terminowo złożonej deklaracji podatkowej.

Jeśli masz wyższe dochody, kwota wolna od podatku będzie się zmieniać. Dla dochodów w przedziale pomiędzy 8 000 PLN a 13 000 PLN, kwota wolna jest obliczana na zasadzie degresji i wynosi od 8 000 PLN do 3 091 PLN.

Jeśli twój dochód zmieści się w widełkach 13 000 – 85 528 PLN, kwota wolna od podatku jest stała. Wynosi ona 3 091 PLN.

Jeśli uzyskałeś dochód pomiędzy 85 528 PLN a 127 000 PLN, kwota wolna, podobnie jak w pierwszym przypadku będzie obliczana na zasadzie degresji i może wynosić od 3 091 PLN do 1 PLN.

Jeśli twój dochód przekroczy 127 tysięcy złotych, nie kwalifikujesz się już do przyznania kwoty wolnej od podatku.

PIT 36 i 37, czyli komu przysługuje kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku nie przysługuje wszystkim, lecz tylko osobom rozliczającym się na zasadach ogólnych, czyli według tak zwanej skali podatkowej. Są to osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych (takie osoby składają PIT-37) lub osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (PIT-36).

Jeśli rozliczasz się według podatku liniowego, według ryczałtu, z kapitałów pieniężnych lub ze zbycia nieruchomości, kwota wolna od podatku niestety cię nie obowiązuje.

Co prawda do końca roku pozostało jeszcze trochę czasu, ale mimo to zdarza się nam przy okazji różnych inwestycji, czy też prac zleconych sięgać do przepisów prawa mówiących o kwotach wolnych od podatku.

Kwota wolna od podatku, a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku, to nic innego, jak tylko  kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Definicja niby bardzo prosta i czytelna dla każdego, nie mniej jednak stwarzająca wiele pytań i wątpliwości.

Odliczenie kwoty wolnej od podatku a wspólne rozliczenia małżonków

Co w sytuacji, gdy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem? W takim wypadku również możesz skorzystać z kwoty wolnej od podatku.

Wspólne rozliczenie opłaca się najbardziej, jeśli pomiędzy dochodami twoimi a partnera jest duża różnica. Wtedy, odliczając kwotę wolną od podatku we wspólnym rozliczeniu można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Jeśli masz wątpliwości, czy taka opcja będzie dla was opłacalna, najlepiej przed złożeniem deklaracji obliczcie, czy zapłacicie wyższy podatek rozliczając się razem, czy też osobno.

Analogicznie, możesz odliczyć kwotę wolną od podatku, jeżeli rozliczasz się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W takim wypadku musisz jednak udowodnić, że wychowujesz malucha samodzielnie, bez pomocy partnera lub partnerki.

Regulacje i wyliczenia.

Przepis określający, czym w istocie jest kwota wolna od podatku, ile wynosi i jak się ją oblicza wskazana jest przez art. 27 ust. 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509). Definiuje on, że podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według określonej skali podatkowej.

Aby uniknąć rozczarowań, należy pamiętać, iż wysokość kwoty zmniejszającej podatek podlega corocznie weryfikacji przez Ministra Finansów.

Obliczanie kwoty wolnej od podatku polega na zsumowaniu wszystkich przychodów rozliczanych według skali podatkowej, a następnie odjęciu ulg (z pominięciem ulgi prorodzinnej, abolicyjnej i na innowacyjność, które odlicza się od podatku lub od dochodu). Otrzymaną kwotą będzie dochód pracownika, od którego odliczana jest kwota wolna od podatku.

I tak dla przykładu, od 2009 do 2016 r. włącznie gdy podstawa opodatkowania nie przekraczała 85 528 zł rocznie, podatek wynosił 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. Wynikało z tego, że dopiero powyżej kwoty 3091,49 zł dochodu podatek był większy od zera. Po jej zaokrągleniu do pełnych złotych, a więc do kwoty 3091 zł oraz obliczeniu podatku (18% * 3091 zł – 556,02 zł) otrzymywało się 0,36 zł podatku, co po ponownym zaokrągleniu do pełnego złotego dawało kwotę podatku do zapłacenia w wysokości 0 zł. Gdyby jednak wziąć kwotę o 1 grosz wyższą, tj. 3091,50 zł, po zaokrągleniu do pełnych złotych wychodziło 3092 zł, a po wyliczeniu podatku (18% * 3092 zł – 556,02 zł) otrzymywało się kwotę podatku 0,54 zł, co, po ponownym zaokrągleniu, dawało 1 zł podatku do zapłacenia.

Wyliczenia kwoty wolnej od podatku są zatem relatywnie proste i wykonać je może praktycznie każdy.

Jest tylko jedno ‘ale’.

Pamiętać jednak należy, iż kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że wszystkie inne formy przychodów nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo.

Czyli kwotę wolną od podatku mogą uwzględnić osoby rozliczające się z urzędem skarbowym na tzw. zasadach ogólnych, a więc najczęściej pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych. Kwota ta wynika z ustalonej skali podatkowej oraz kwoty zmniejszającej podatek.

W roku bieżącym wynagrodzenia, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa widoczna w tabelce poniżej skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Wyższa jest również w 2018 r. kwota zmniejszająca podatek.

Dochód roczny podatnika

Stawka podatku Kwota wolna
1 zł – 8.000 zł 18% minus 1.440 zł 8.000 zł
8.001 – 13.000 zł

18% minus kwota obniżająca

Degresywna – od 8.0001 zł do 3.091 zł
13.001- 85.528 zł 18% minus 556,02 zł 3.091 zł
85.529 zł – 127.000 zł 32% minus kwota obniżająca Degresywna – od 3.091 zł do 0 zł.
od 127.001 zł 32% Brak kwoty wolnej od podatku

 

Czym jest kwota zmniejszająca podatek?

Kwotę zmniejszającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko 2018/2019, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód, odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu, po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku.